Home

Opioid konvertering buprenorfin

Byte av opioid hos en väl smärtlindrad patient med besvärande biverkningar: Beräkna den ekvianalgetiska dosen enligt konverteringsguiden. Reducera dosen av den nya opioiden till 50 - 75 % av ekvianalgetisk dos. Gör bytet abrupt utan nedtrappning av den föregående opioiden. (Läkemedelsverket Buprenorfin 2,4 § Morfin 1§ Oxikodon 2 föregående opioiden. Försiktig konvertering bör ske vid högre doser, samt hos äldre patienter. När byte är aktuellt rekommenderas att behovet av opioidbehandling utvärderas, detta gäller särskilt vid byte från kodein och tramadol till andra opioider konvertering mellan olika opioider. Detta är en rekommendation och grundar sig på vår kliniska erfarenhet och www.fass.se. Utarbetat av: Carlo Mucchiano, överläkare, Smärtenheten Höglandssjukhuset 575 81 Eksjö. E-post: carlo.mucchiano@rjl.se Anna Wallén, sjuksköterska, Smärtenheten Höglandssjukhuset 575 81 Eksjö. E-post: anna.wallen@rjl.s

Opioider - ekvivalenta doser för olika läkemede

Omvandling mellan opioider - icd

 1. , men buprenorfin tycks ha en fördel ur säkerhetssynpunkt hos denna patientgrupp jämfört med morfin, oxikodon, ketobemidon och hydromorfon. Sannolikt är också fentanyl ett säkrare val än morfin/oxikodon/ketobemidon/hydromorfon i denn
 2. • Svag opioid som binder till my -opiodreceptor. • Större del av effekt kommer troligen från de 10 % som metaboliserats i levern till morfin. • Extremt stora individuella skillnader pga ultrasnabba metaboliserare får förhöjd koncentration av morfin ( risk för allvarliga biv) medan långsamma metaboliserare får sämre effekt av kodein
 3. skat utsläpp av neurotransmittorer. Källa: Goodman & Gilman 12th ed., 201
 4. er som gör dig sömnig eller bedövningsmedel som halotan
 5. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta

Buprenorphine Sandoz - FASS Allmänhe

Vid konvertering till annat opioidpreparat är det ofta lämpligt att sänka dosen något och vid behov senare titrera upp den, eftersom toleransutvecklingen inte alltid sker parallellt för olika opioidpreparat. Opioider som är registrerade i form av depåplåster är buprenorfin

Dock gäller försiktighet vid konvertering av de läkemedel som inte är rena my-agonister (tramadol, kodein, tapentadol, och buprenorfin) p g a risk för opioidöverdosering, i synnerhet hos äldre patienter Buprenorfin Actavis är ett läkemedel som används vid beroende av opioid er (narkotika). Buprenorfin Actavis används som en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram för patienter som är beroende av opioid er (narkotika). En sublingual resoriblett är en tablett som placeras under tungan och får lösas upp Tolerance reduces opioids' efficacy and may be the reason for dose escalation . Prolonged opioid use may also have hormonal effects resulting in decreased fertility and libido, as well as immunosuppression . Prolonged use of high doses of opioids is more likely to cause toxicity than short-term use of low doses Opioider är ett samlingsnamn för läkemedel och droger som verkar på opioidreceptorer för att uppnå morfin-liknande verkan. Opioider kan indelas i tre grupper av substanser: opiater, semisyntetiska och helsyntetiska opioider. Några vanliga exempel på substanser i de tre grupperna är: Opiater; morfin, oxikodon, kodein, heroin och opium. Semisyntetiska opioider; buprenorfin och hydromorfin. Helsyntetiska opioider; ketobemidon, petidin, metadon och tramadol. Opioider.

Vid övergång till annan opioid kan dosen ofta sänkas någo

Användningsområde. Buprenorfin var den aktiva substansen i läkemedlet Subutex, som började användas i Sverige 1999 som läkemedel vid opiatberoende (exempelvis heroin).Den största leverantören i Sverige, läkemedelsföretaget Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, meddelade den 22 november 2012 att de slutar saluföra Subutex [1].Istället började företaget saluföra. Title: Microsoft PowerPoint - Konverteringstabell opiater ppt v011112 Author: apn Created Date: 11/12/2012 2:05:23 P Vid högre doser Norspan (20 mikrogram/timme) är låg dos av stark opioid ett bättre alternativ. Biverkningar för svaga opioider. Tarmmotorik minskar. Kan leda till förstoppning. Illamående. Centralnervös påverkan. Tex förändringar i stämningsläge, kognitiva störningar, förvirringstillstånd och hallucinos. Äldre är känsligare än yngre För dig som arbetar inom sjukvården. Pfizerpro har som mål att bidra med insikter och information om behandling och läkemedel, för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal. Vi erbjuder också möjligheten att boka ett webbmöte med oss! Boka webbmöte med oss. Våra tjänster Vad är buprenorfin? 1969 hade Reckitt Benckiser (dåvarande Reckitt & Colman) spenderat 10år med att försöka syntetisera ett opioid preparat mer kompext än morfin, men med mindre bieffekter. Mänskliga tester började 1971. 1978 började preparatet säljas i Storbritannien för att behandla akut smärta

Patients continuing buprenorphine SL therapy for more than 60 days reported significant decreases in pain (2.3 points). Patients on doses of opioid medication between 100-199 mg morphine equivalents seemed to fare better with conversion to buprenorphine SL than patients on the highest doses (> 40 Testar för metadon i urin. Gränsvärde: 300 ng/ml. Detekterar. Metadon 300 ng/ml; Doxylamin 50,000 ng/m guiden enligt anvisning ovan. Dock gäller försiktighet vid konvertering av de läkemedel som inte är rena my-agonister (tramadol, kodein, tapentadol, och buprenorfin) p g a risk för opioidöverdosering, i synnerhet hos äldre patienter • Försiktig konvertering vid högre doser. Smärtenheten Höglandssjukhuset 575 81 Eksjö. Efter version uppdaterad februari 2018. • Vid opioidrotation pga biverkningar bör dosen av . den nya opioiden reduceras med 25-50 % av ekvianalgetisk dos

Försiktighet ska därför iakttas vid byte från en opioid till en annan och det är viktigt att notera att angivna doser inte är rekommenderade startdoser. Vid byte kan man förslagsvis inleda behandlingen med den nya opioiden i en dos motsvarande 50% av den i tabellen angivna ekvianalgetiska dosen, för att sedan trappa upp dosen under kontrollerade former Tänk på att varje patient ska dostitreras individuellt, försiktig konvertering vid högre doser. Byte av opioid hos en väl smärtlindrad patient med besvärande biverkningar: Beräkna den ekvianalgetiska dosen enligt konverteringsguiden. Reducera dosen av den nya opioiden till 50-75 % av ekvianalgetisk dos Buprenorfin < 1: Norbuprenorfin < 9: Oxikodon < 15: Metadon < 20: Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs Uppdaterad: 2020-06-24 Synpunkter på. Men hur oförutsägbart detta än låter så är ju buprenorfin hur som helst en opioid, så den typiska opioideffekten finns förtås alltid där, dvs känslan av harmoni, trygghet, värme och lycka. Dessa effekter är väldigt starka hos buprenorfin jämfört med lättare opioider som kodein och tramadol Buprenorfin har en fördelaktig säkerhetsprofil, och dess euforigivande effekter är vid avsedd sublingual användning mycket små jämfört med fulla opioid agonister som heroin, morfin, eller metadon

Eftersom buprenorfin är en partiell agonist med hög affinitet kan den slå ut effekten av andra opioider och tvärtom utlösa abstinenssymtom om den ges för tidigt i förloppet. Vid abstinens från heroin innebär detta att man bör vänta minst 6 h och gärna 12 h efter sista heroinintag innan buprenorfin ges BAKGRUND Opioider är starkt smärtstillande och ångestlösande substanser som omfattar opiater som är naturligt extraherade från opium och olika syntetiska analoger. Opioider används för behandling av svåra smärttillstånd men substanserna har alla en beroendeframkallande effekt och världen över finns ett omfattande substansbruk. Av cirka 185 miljoner droganvändare världen över.

BUPRENORFIN - Norspan plåster, Buprenorphine plåster VAD ÄR OPIOIDER? Opioider är smärtstillande medel som verkar via det centrala nervsystemet. Opioider stimulerar hjärnans belöningssystem. Vid långtidsbehandling med opioider (över 90 dagar) utvecklas regelmässigt tolerans, vilket innebär att den smärtlindrande effekten avtar som innehåller buprenorfin och nalox-on. I början av 2019 började man på vis-sa vårdinrättningar använda en långver-kande depotinjektion med buprenorfin, som injiceras under huden. Vad är buprenorfin? Buprenorfin är en långtidsverkande ar-tificiell opioid (morfinliknande läkeme-del) som verkar på opioidreceptorerna i hjärnan Buprenorfin är en vanligt använd opioid för smärtlindring av kaniner. På klinik administreras läkemedlet genom injektion, men för fortsatt smärtlindring i hemmet behövs en mer djurägaranpassad administeringsväg och peroral (PO) administrering skulle kunna varaet

Video: Konvertering/byte mellan opioider - regionvasterbotten

Vad är det? Opioider är starka smärtstillande substanser. En del opioidpreparat är derivat av opiumvallmo, andra är helsyntetiska. [1] I Finland är starka medicinska opioider receptbelagda. [2] De används emellertid allmänt också utan läkarordination. I så fall är det fråga om läkemedelsmissbruk. Läkemedelsmissbruk är det också när ett läkemedel används i större doser än. Buprenorfin Norspan 5 mikrogram/t 10 mikrogram/t 20 mikrogram/t 5 mg 10 mg 20 mg Skiftes hver 7. dag Buprenorfin Ved behov for opioid til smertelindring vælges døgndæk- Konvertering af peroral morfin til subkutan morfin: Døgndosis udgør ca. 50 % af den perorale døgndosi

8. Opioid ink opioidbruk sidan 4 B) Missbrukare med behandling sidan 5 1. Buprenorfin (Subutex ) 2. Buprenorfin + Naloxon (Suboxone ) 3. Metadon (Metadon ) C) Tidigare missbruk sidan 6 D) Graviditet och missbruk sidan Mono-buprenorfin har ett högre värde på den illegala marknaden och om tabletterna krossas och injiceras kan användaren få en större kick än om de tas oralt. Detta gör att många missbrukare hellre vill få mono-buprenorfin utskrivet än naloxon-buprenorfin. Svenska läkare upplever ett kraftigt tryck och tjat från patienterna och tillslut ger de flesta upp Antalet dödsfall i Sverige orsakade av opioider är höga, och har växt under de senaste 15 åren. Det konstateras i en studie av Anna Fugelstad, doktor i rättsmedicin vid Karolinska institutet. Opioider är ett samlingsnamn för smärtstillande medel framställda från växten vallmo, som exempelvis morfin. Det finns också i syntetiskt skapade versioner som metadon och tramadol Nämn en svag, medelstark och stark opioid, samt en opioidantagonist. Tramadol/codein, buprenorfin (subutex) och morfin/oxikodon/metadon. Antagonister är naloxon (kort namn för akut situation) och naltrexon. Kodein ~~Verkningsmekanism~~ My-opioidreceptoragonis MISSBRUK av opioid läkemedel kan orsaka missbruk, överdos ELLER DÖDSFALL. Använda buprenorfin under graviditeten kan orsaka livshotande abstinenssymtom hos det nyfödda barnet. Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder opioid medicin med alkohol, eller med andra läkemedel som orsakar dåsighet eller bromsa din andning

NarkosguidenSmärta och smärtbehandling

Buprenorphine is an opioid used to treat opioid use disorder, acute pain, and chronic pain. It can be used under the tongue (sublingual), in the cheek (buccal), by injection (intravenous), as a skin patch (transdermal), or as an implant. For opioid use disorder, it is typically started when withdrawal symptoms have begun and for the first two days of treatment under direct observation of a. Opioid Debut Högsta intensitet Varaktighet Heroin 4 - 6 timmar 24 - 48 timmar 5 - 10 dagar Morfin Buprenorfin (Buprenotex, Buprenorfin, Subutex, Temgesic eller i kombination med naloxon Suboxone, Temgesic) är en full opioidagonist som binder kraftigt till receptorn av buprenorfin, där patienter som fick rena my-agonistopioider (upp till 90 mg morfin oralt eller morfinekvivalenter oralt per dag) överfördes till buprenorfin, förekom inga rapporter om abstinenssyndrom eller opioidabstinens under övergången från den ursprungliga opioiden till buprenorfin (se avsnitt 4.4) Buprenorfin är en långverkande syntetisk opioid som börjat användas alltmer i LARO - program, an vänds också som smärtstillande vid både akuta och mer kroniska tillstånd. Vid intag sublingualt ses ett långsamt tillslag och inte den eufori man ser med heroin Konvertering tramadol morfin. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Överläkare Carlo Mucchiano på Smärtenheten på Höglandssjukhuset i Eksjö har utarbetat en konverteringsguide för att underlätta byte och dosering av opioider då man t.ex. växlar mellan morfin, oxikodon, hydromorfon eller fentanyl i olika styrkor och beredninga

Den långsamma reversibla koppling till µ-receptorerna av buprenorfin, anses förklara det reducerade drogbehovet hos den missbrukande personen! taget ur Fass. Men för dom som inte är beroende utav opiater är buprenorfin underbara och ger god effekt. Tas antingen sublingualt, injektion eller genom att sniffa det •Buprenorfin(Subutex,Temgesic,Subuxone) Långverkande låg risk för andningsdepression Undantag -dödsfall vid kombination Benzo, alkohol preparat, en så kallad opioid. Fentanyl-plåster används inom cancervården för behandling av svår smärta samt Konvertering mellan metadon och buprenorfin. Information till patienter. Inläggning kan ske efter beslut i öppenvård / LARO av behandlande läkare via remiss med bedömning/beslut och formulerat vårdbehov. Vid planering för inskrivning bestäms ett preliminärt datum för utskrivning,. Buprenorfin (plaster) µg/t tc skiftes hvert 7. døgn 10 15 25 30 virker raskere og bedre. dosereduksjon ved all konvertering, både ved bytte av opioid og administrasjonsform. Dosereduksjon på forslagsvis 20-30% ved lave doser. 50% reduksjon er anbefalt ved doser ekvivalent til 200 m Byte till annan opioid kan bli aktuellt när tillräcklig analgetisk effekt inte kan uppnås pga biverkningar eller då ökade doser inte ger motsvarande analgetisk effekt. Vid konvertering/byte mellan opioider bör den ekvipotenta dosen av den nya opioiden reduceras med 25-50%, den högre procentsatsen hos äldre eller medicinskt sköra patienter

Förskrivning av opioider i Sverige Läkemedel, doser och diagnoser Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 4.3.1-2018-102265 Datum: 2020-02-1 Norspan plåster innehåller buprenorfin, en opioid smärtstillande. Norspan hudfläckar används för runt dygnet behandling av måttlig till svår kronisk smärta som inte kontrolleras av andra läkemedel. Norspan ska inte användas på en när det behövs underlag för smärta Beskrivning. Köp Subutex 8 mg utan recept. Buprenorfin, som bland annat säljs under varumärket Subutex, är en opioid som används för att behandla opioidanvändningssjukdom, akut smärta och kronisk smärta.Det kan användas under tungan, i kinden, genom injektion, som en hudplåster eller som ett implantat.. Subutex (buprenorfin) behandlar måttlig till svår kronisk smärta

Buprenorfin Actavis - FASS Allmänhe

Preparatinformation - Norspan, Depotplåster 25 mikrogram/timme | Läkemedelsboken. Norspan bör användas med särskild försiktighet hos patienter med akut alkoholförgiftning, skallskada, chock, nedsatt medvetandegrad av okänd orsak, intrakraniella lesioner eller ökat intrakraniellt tryck samt hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion. A significant breakthrough in the treatment of opioid addiction occurred with the passage of the Data Addiction Treatment Act of 2000 (DATA 2000), signed into law by President Clinton, which allowed physicians for the first time in more than eight decades to prescribe opioid medications for the treatment of opioid addiction in the normal course of their practice Buprenorfin är miljöklassificerat. Motivering. Buprenorfin är en partiell opioidagonist, med en gynnsam säkerhetsprofil, när det finns behov av långverkande opioidanalgetikum i låg dos. Indikationen är icke-cancer-relaterad nociceptiv smärta. Utredningsmaterial och referenser

Conversion from High-Dose Full-Opioid Agonists to

Vi bör använda ett enhetligt begrepp för substansgruppen opioider och anpassa oss till hur dessa hanteras internationellt. Opioider - inte opiater - blir då det överordnade begreppet. Figur 1. I ATC-registret återfinns undergruppen N02A Opioider under huvudgruppen N02 Analgetika. N02A. buprenorfin i serum gradvis minskar. Detta bör man ta hänsyn till om man planerar att behandlingen med Norspan ska följas av behandling med någon annan opioid. Som en huvudregel bör inte efterföljande opioid ges inom 24 timmar efter att plåstret tagits bort. För närvarande finns det endas

Opioid - Wikipedi

Buprenorfin (buprenorfin hydrochlorid), je syntetický opioid, parciální agonista / antagonista (tzv. dualista) opiátových receptorů.Je složkou řady humánních a veterinárních léků, využívaných především k analgezii (léčbě bolesti) a k substituční a detoxifikační léčbě závislosti na opiátech a opioidech.Tyto léky se užívají injekčně, sublingválně. Background. The Directorate of Health shall update the National clinical guidelines for pregnant women in opioid maintenance treatment (OMT). In June 2018, the Directorate commissioned a systematic review from the Norwegian Institute of Public Health on the effects of buprenorphine compared with methadone on outcomes among women who have been in OMT throughout or in parts of their. Buprenorphine is a weak partial mu-opioid receptor agonist and a weak kappa-opioid receptor antagonist used for the treatment of severe pain. 12,15 It is also commonly used as an alternative to methadone for the treatment of severe opioid addiction. 19,20 Buprenorphine is commercially available as the brand name product Suboxone which is formulated in a 4:1 fixed-dose combination product along. Terminologi Kata Opioid berasal dari opos, kata Yunani untuk jus. Obat ini berasal dari jus opium poppy Papaver somniferum. Opioid adalah obat dengan aktivitas seperti morfin yang menghasilkan analgesia (mis., Mengurangi rasa sakit) tanpa kehilangan kesadaran dan dapat menyebabkan toleransi dan ketergantungan fisik. Opiat adalah obat yang berasal dari opium (mis., Morfin, heroin), yang.

Opioider - Smärthjälpe

Ved opioid-forgiftning vil naloxon altid give en hurtig effekt, hvilket kan bruges i diagnostisk øjemed; Differentialdiagnoser Bevidstløshed. De hyppigste stoffer, som kan give bevidstløshed (udover opioider), er: Etanol, tricykliske antidepressiva, neuroleptika og antikonvulsiv En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Monografin innehåller Läkemedelsverkets värdering som gäller vid publiceringsdatumet Vid byte till annan opioid och/eller administreringssätt behöver en konvertering göras. Tabellen nedan är en rekommendation och doserna är approximativt jämförbara i effekt. Tabell 1. Konverteringstabell för opioider. Exempel på omräkning av opioider från per oral (po) till subkutan (sc) tillförse

Konvertering opioider jönköping, av staffan lundström

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype til transdermal anvendelse.Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Fjern gammelt plaster før nyt sættes på. Læs mere Buprenorfin adalah agonis opioid parsial. Karena sering disalahgunakan dan potensial menimbulkan ketergantungan, obat ini hanya boleh diberikan pada pasien yang memiliki ketergantungan secara fisik dengan opioid. Buprenorfin dapat digunakan sebagai terapi pengganti untuk pasien dengan ketergantungan derajat menengah Koncernkontoret Datum 2020-06-17 Läkemedelsrådet/ Område läkemedel Region Skåne www.skane.se/lakemedel Fastställt 2018-12-06 Reviderat 2020-06-17 Giltigt 2022-06-1

Buprenorfin - Drugwik

Underhållsbehandling med buprenorfin till kvinnor med opioidberoende bör fortsätta under hela graviditeten. Behandlingen förbättrar förhållandena för fostret genom att riskbeteende hos kvinnorna undviks. Vid övriga diagnoser bör buprenorfin, om möjligt, inte användas under graviditeten Använd inte Norspan:. om du är allergisk mot buprenorfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du har andningsproblem. om du är drogmissbrukare. om du tar ett slags läkemedel som kallas MAO-hämmare (t.ex. tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid), eller om du har tagit denna typ av läkemedel under de senaste två veckorn Buprenorfin je semisyntetický opioid odvozený od opiového alkoloidu thebainu, řadí se mezi opioidy.Byl patentován v roce 1965 a na začátku 80. let se začal v Evropě i USA užívat jako analgetikum s vysokou mírou bezpečnosti a omezeným návykovým potenciálem. (Temgesic 0,2 mg tablety k podjazykovému užití, Temgesic ve formě injekcí 0,3 mg k nitrosvalovému a. Opioid Conversion Guide? • There are many opioids and many formulations available (e.g. tablets, patches, injections) • Each opioid medication binds to opioid receptors differently • Therefore, a different amount of each opioid is needed to have the same analgesic effec

Narkotikaförgiftningar orsakas oftast av opioiden buprenorfin, som klassas som stark smärtmedicin. År 2019 kunde 91 dödsfall av 189 kopplas till buprenorfin Fast dos buprenorfin mot placebo eller ingen behandling 13 9 Buprenorfin, olika doser 7 7 Metadon mot buprenorfin, fasta & flexibla doser 62 45 Rapporten utvärderade också behandlingarnas effekt i olika sjukvårdsmiljöer och vid samtidig psykosocial behandling i olika former. Den hälsoekonomiska översikten inkluderade 11 studier Opioider används ofta inom veterinärmedicinen för att lindra smärta hos djuren. Det finns fyra olika opioidreceptorer som opioiderna kan binda in till, my (μ), delta (δ), kappa (κ) och opioidlik receptor-1 (ORL-1). Dessa receptorer har olika funktion och opioider har varierande affinitet och förmåga att binda in till dem. Två inom veterinärmedicinen i Sverige mycket frekvent. Buvidal (buprenorfin) Utvärderad indikation Behandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, Dess verkan som opioid underhållsbehandling tillskrivs den långsamma re-versibla kopplingen till μ-opioida receptorer, som under en längre period kan minimera drog Mer än tio procent av dem som intensivvårdats i Sverige 2010-2018 fick receptbelagda opioider i minst sex månader och upp till två år efter utskrivning

 • Papageienpark Bochum adresse.
 • Moonshine procent.
 • Bokus rabattkod 10.
 • Frixion penna Clas Ohlson.
 • Skillnad på The Wire och The Wire remastered.
 • Amigo 2.
 • Vinge partner lön.
 • Studentskylt express.
 • Gammelsmurfen.
 • Skatt på övertid.
 • Wie sind Albaner in einer Beziehung.
 • Hemköp catering Göteborg.
 • Auckland temperatures 2018.
 • Börja om i ny stad.
 • Silver heels.
 • Kon Tiki Museum.
 • Hobby husvagn reservdelar.
 • Ethics Journal Impact Factor.
 • Netflix VPN Ban Reddit.
 • William Spetz Håkan Spetz.
 • Microsoft Office Professional Plus 2016 product key.
 • Loop Evotec 10150.
 • Time Machine slow.
 • Keine Gewinne mehr in Spielhallen 2019.
 • Frikadeller i tomatsås ViktVäktarna.
 • Postres inventados en Argentina.
 • Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg.
 • In vitro fertilisering pris.
 • Ivy revel butik.
 • Best apps 2021.
 • Secrets to juicy turkey.
 • MAT training.
 • Västberga Allé 3.
 • Hochschild Emotionsarbeit.
 • He Man grayskull.
 • Giftorättsgods exempel.
 • HTML bold text.
 • Vilket land firar nyår först.
 • Yamaha Händler Ludwigsburg.
 • International love song lyrics Black Skirts.
 • Bio Oil ansikte.